Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất polyetylen terephthalate (PET) của Trung Quốc đã giành được các thỏa thuận ở thị trường Đông Nam Á và Hàn Quốc, nhưng phải đối mặt với nhu cầu chậm ở một số quốc gia

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất polyetylen terephthalate (PET) của Trung Quốc tiết lộ với SSESSMENTS.COM rằng công ty đã giành được các giao dịch tại thị trường Hàn Quốc và Đông ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Europe,India,Indonesia,Korea,Malaysia,Middle East,NEA,News,PET,Philippines,SEA,Thailand,Vietnam,Vietnamese

Published on May 16, 2023 4:08 PM (GMT+8)
Last Updated on May 16, 2023 4:08 PM (GMT+8)