Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: người mua Indonesia có kế hoạch mua hàng hóa polyetylen terephthalate (PET) từ Trung Quốc do giá chào hàng được coi là cạnh tranh

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất cuối sản phẩm nhựa tiết lộ cho SSESSMENTS.COM công ty có kế hoạch mua hàng hóa polyetylen terephthalate (PET) từ Trung Quốc vì các ưu đãi ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Indonesia,NEA,News,PET,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on May 4, 2023 6:04 PM (GMT+8)
Last Updated on May 4, 2023 6:04 PM (GMT+8)