Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polypropylene (PP) của Trung Quốc ngày 4 tháng 9 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một nhà giao dịch toàn cầu tiết lộ SSESSMENTS.COM rằng polypropylen (PP) địa phương của Trung Quốc đưa ra các điều chỉnh đã đăng. Như đã lưu ý, PP Homo ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PP,Vietnamese

Published on September 4, 2023 2:51 PM (GMT+8)
Last Updated on September 4, 2023 2:51 PM (GMT+8)