Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polypropylene (PP) của Trung Quốc ngày 6 tháng 9 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Trung Quốc thông báo SSESSMENTS.COM về các ưu đãi polypropylen (PP) mới nhất trong nước, cùng với những thay đổi của chúng. So với mức được thấy ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PP,Vietnamese

Published on September 6, 2023 12:48 PM (GMT+8)
Last Updated on September 6, 2023 12:48 PM (GMT+8)