Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polypropylene (PP) Trung Quốc, Hàn Quốc ngày 5 tháng 9 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân có trụ sở tại Hồng Kông cho biết SSESSMENTS.COM rằng hầu hết các nhà sản xuất đã hoàn tất việc bán hàng của họ cho lô hàng ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Hong Kong,Korea,NEA,News,PP,Vietnamese

Published on September 5, 2023 5:58 PM (GMT+8)
Last Updated on September 5, 2023 5:58 PM (GMT+8)