Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất hóa dầu hàng đầu của Ấn Độ đã điều chỉnh giá Polypropylene (PP) trong nước vào ngày 1 tháng 10

Author: SSESSMENTS

Nhà sản xuất hóa dầu hàng đầu của Ấn Độ đã điều chỉnh giá polypropylene (PP) tại địa phương. Nguồn thị trường được chia sẻ với SSESSMENTS.COM rằng nhà sản ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,ISC,India,News,PP,Vietnamese

Published on October 1, 2021 12:32 PM (GMT+8)
Last Updated on October 1, 2021 12:32 PM (GMT+8)