Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thương nhân Ấn Độ: Các nhà sản xuất Trung Đông dường như không quan tâm đến việc cung cấp hàng hóa bằng Polypropylene (PP), Mức độ chấp nhận của người mua đã thay đổi

Author: SSESSMENTS

Như được liên hệ bởi SSESSMENTS.COM Nhóm của một thương nhân Ấn Độ cho rằng các nhà sản xuất polypropylene (PP) ở Trung Đông có thể không quan tâm đến ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,ISC,India,Korea,Middle East,NEA,News,PP,Saudi Arabia,Vietnamese

Published on September 30, 2021 8:44 PM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 8:44 PM (GMT+8)