Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất Polyolefin hàng đầu của Ả Rập Xê Út đã công bố bảng giá lô hàng Polypropylene (PP) vào tháng 10 tới Pakistan với những điều chỉnh đáng kể

Author: SSESSMENTS

SSESSMENTS.COM được thông báo rằng nhà sản xuất polyolefin hàng đầu của Ả Rập Xê Út đã công bố bảng giá polypropylene (PP) cho lô hàng tháng 10 tới Pakistan ...

Please login or register to continue reading.

Tags: ISC,Middle East,News,PP,Pakistan,Saudi Arabia,Vietnamese

Published on September 30, 2021 1:25 PM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 1:25 PM (GMT+8)