Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) của Trung Quốc đã điều chỉnh giá chào hàng trong nước và xuất khẩu, vẫn chưa kết thúc giao dịch

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất PVC gốc ethylene của Trung Quốc thông báo SSESSMENTS.COM về việc điều chỉnh các chào hàng trong nước và xuất khẩu nhưng vẫn chưa chốt được ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PVC,Vietnamese

Published on May 26, 2023 4:20 PM (GMT+8)
Last Updated on May 26, 2023 4:20 PM (GMT+8)