Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: phản hồi của thị trường về các đề nghị của nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) hàng đầu Đài Loan cho lô hàng tháng 6 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Nguồn tin thị trường thông báo SSESSMENTS.COM rằng nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) hàng đầu của Đài Loan đã công bố các giá chào hàng cho lô hàng tháng ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Asia Pacific,Central and East Europe,China,Europe,ISC,India,Indonesia,Malaysia,NEA,News,PVC,Poland,SEA,Taiwan,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on May 26, 2023 1:12 PM (GMT+8)
Last Updated on May 26, 2023 1:12 PM (GMT+8)