Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) gốc ethylene của Trung Quốc kiên quyết với các chào hàng trong nước và xuất khẩu, giao dịch tại thị trường nội địa để đạt mức thấp mới

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) gốc ethylene của Trung Quốc đang tỏ ra kiên quyết với các đề nghị trong nước và xuất khẩu của mình, tuy nhiên, ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PVC,Vietnamese

Published on May 19, 2023 12:48 PM (GMT+8)
Last Updated on May 19, 2023 12:48 PM (GMT+8)