Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: giá polyvinyl clorua (PVC) Trung Quốc trong tuần bắt đầu từ ngày 15 tháng 5

Author: SSESSMENTS

Chương trình giảm giá sau khi giảm giá Polyvinyl Chloride (PVC) vẫn không thu hút được người mua Trung Quốc Giá chào polyvinyl clorua (PVC) trong nước hầu hết đang ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PVC,Vietnamese,Weekly

Published on May 17, 2023 3:15 PM (GMT+8)
Last Updated on May 17, 2023 3:15 PM (GMT+8)