Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất Thái Lan đã tiết lộ hiệu suất bán hàng đối với Polypropylene (PP) ở Đông Nam Á, dự đoán được tình hình thị trường Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất Thái Lan được liên hệ bởi SSESSMENTS.COM Nhóm nghiên cứu đã công bố hiệu suất bán hàng cho hàng hóa polypropylene (PP) tại thị trường Đông ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Indonesia,News,PP,SEA,Thailand,Vietnam,Vietnamese

Published on October 4, 2021 9:28 AM (GMT+8)
Last Updated on October 4, 2021 9:28 AM (GMT+8)