Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Lo ngại về khả năng xảy ra lũ lụt Tâm lý mua hàng bị ảnh hưởng trên thị trường Polypropylene (PP) của Thái Lan

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân ở Thái Lan đã thông báo SSESSMENTS.COM lo ngại về khả năng lũ lụt đã ảnh hưởng đến tâm lý mua hàng trên thị trường polypropylene (PP) ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,SEA,Thailand,Vietnamese

Published on September 30, 2021 8:04 PM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 8:04 PM (GMT+8)