Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Điểm nổi bật của thị trường polyvinyl clorua (PVC) toàn cầu: điều gì đang xảy ra vào tuần 21, ngày 22-25 tháng 5 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Băng-la-đét Một nhà kinh doanh toàn cầu tiết lộ cho SSESSMENTS.COM công ty không có chào hàng nào đối với polyvinyl clorua (PVC) trong tuần này do phân bổ đã ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Asia Pacific,Bangladesh,Central and East Europe,China,Europe,ISC,India,Indonesia,Malaysia,Myanmar,NEA,News,PVC,Pakistan,Philippines,Poland,SEA,Taiwan,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on May 25, 2023 12:04 PM (GMT+8)
Last Updated on May 25, 2023 12:04 PM (GMT+8)