Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: thương nhân: nhu cầu không được hỗ trợ, xu hướng giá ở Trung Quốc có thể dẫn đến sự điều chỉnh hơn nữa đối với các mặt hàng polyetylen terephthalate (PET) của Thái Lan cung cấp cho myanmar

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân có trụ sở tại Myanmar cho biết SSESSMENTS.COM rằng nhu cầu không được hỗ trợ và xu hướng giảm giá ở Trung Quốc có thể dẫn đến ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Myanmar,News,PET,SEA,Thailand,Vietnamese

Published on May 17, 2023 1:59 PM (GMT+8)
Last Updated on May 17, 2023 1:59 PM (GMT+8)