Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: nhà sản xuất polyetylen terephthalate (PET) của Trung Quốc đã điều chỉnh giá chào hàng trong tháng 5, xu hướng giá hiện tại được dự đoán sẽ kéo dài

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất polyetylen terephthalate (PET) của Trung Quốc thông báo SSESSMENTS.COM rằng công ty đã điều chỉnh các ưu đãi giao hàng trong tháng 5 và xu hướng ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PET,Vietnamese

Published on May 16, 2023 3:00 PM (GMT+8)
Last Updated on May 16, 2023 3:00 PM (GMT+8)