Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thương nhân tại Việt Nam: Chào bán Polyethylene (PE) nội địa hóa tại Việt Nam tăng đột biến với sự điều chỉnh, hoạt động kinh doanh chậm lại

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân ở Việt Nam đã báo cáo với SSESSMENTS.COM mà polyethylene (PE) nội địa hóa cung cấp trong nước nổi lên với sự điều chỉnh. Tuần này, giá ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Kuwait,Middle East,News,PE,SEA,Saudi Arabia,Thailand,Vietnam,Vietnamese

Published on September 27, 2021 6:03 PM (GMT+8)
Last Updated on September 27, 2021 6:03 PM (GMT+8)