Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: thương nhân Trung Quốc đã mua hàng hóa polyetylen (PE) ở Trung Đông mà không giảm giá, bày tỏ triển vọng thị trường tích cực

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Trung Quốc đã mua lô hàng polyetylen (PE) của Trung Đông mà không được chiết khấu. Như đã thông báo đến SSESSMENTS.COM , công ty đã nhận ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Middle East,NEA,News,Oman,PE,Qatar,Thailand,Vietnamese

Published on February 3, 2023 5:26 PM (GMT+8)
Last Updated on February 3, 2023 5:26 PM (GMT+8)