Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Giá chào bán polyetylen (PE) nội địa của Trung Quốc đã được đăng sửa đổi, thương nhân dự đoán giá sẽ sớm đảo ngược xu hướng

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Trung Quốc báo cáo với SSESSMENTS.COM mà polyetylen (PE) địa phương cung cấp đã đăng một bản sửa đổi. Như đã thông báo vào thứ Ba (ngày ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PE,Vietnamese

Published on February 7, 2023 12:25 PM (GMT+8)
Last Updated on February 7, 2023 12:25 PM (GMT+8)