Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: điều chỉnh nhẹ do chào hàng LLDPE nhập khẩu từ nhà sản xuất Thái Lan sang Trung Quốc, thương nhân nói về mức độ chấp nhận

Author: SSESSMENTS

Giá chào LLDPE nhập khẩu từ một nhà sản xuất Thái Lan đến Trung Quốc đã có sự điều chỉnh nhẹ. Một thương nhân Trung Quốc báo cáo với SSESSMENTS.COM ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PE,SEA,Thailand,Vietnamese

Published on February 7, 2023 3:33 PM (GMT+8)
Last Updated on February 7, 2023 3:33 PM (GMT+8)