Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thương nhân Trung Quốc: Giá nhập khẩu polyetylen (PE) từ SABIC không thể thực hiện được sau khi điều chỉnh, hàng tồn kho cao khiến các thương nhân phải đẩy mạnh doanh số

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Trung Quốc nói với SSESSMENTS.COM rằng các ưu đãi polyetylen (PE) nhập khẩu mới nhất từ SABIC là không thể thực hiện được sau khi điều chỉnh. ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PE,Vietnamese

Published on February 3, 2023 4:46 PM (GMT+8)
Last Updated on February 3, 2023 4:46 PM (GMT+8)