Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá PVC Việt Nam tuần bắt đầu từ ngày 3/7

Author: SSESSMENTS

Nguồn Thị Trường Việt Nam Dự Báo Giá Polyvinyl Chloride (PVC) Sẽ Không Giảm Hơn nữa Giá chào PVC trong nước và nhập khẩu vẫn ổn định Nhu cầu PVC ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PVC,SEA,Vietnam,Vietnamese,Weekly

Published on July 5, 2023 6:37 PM (GMT+8)
Last Updated on July 5, 2023 6:37 PM (GMT+8)