Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá PVC Việt Nam tuần bắt đầu từ ngày 10/7

Author: SSESSMENTS

Biến động giá của Trung Quốc ảnh hưởng đến một số chào hàng Polyvinyl Clorua (PVC) nhập khẩu vào Việt Nam Giá chào PVC làm từ ethylene nhập khẩu được ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PVC,SEA,Vietnam,Vietnamese,Weekly

Published on July 12, 2023 4:18 PM (GMT+8)
Last Updated on July 12, 2023 4:18 PM (GMT+8)