Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Tuần giá Polypropylene (PP) Việt Nam Bắt đầu từ ngày 27 tháng 9

Author: SSESSMENTS

Nguồn: Giá dầu thô sẽ tiếp tục hỗ trợ cho việc chào bán Polypropylene (PP) tại Việt Nam Một nhà sản xuất địa phương đã sửa lời chào hàng bằng ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PP,SEA,Vietnam,Vietnamese,Weekly

Published on September 29, 2021 4:23 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 4:23 PM (GMT+8)