Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nguồn: Nhà sản xuất Polypropylene (PP) Việt Nam Điều chỉnh các chào hàng trong nước để phù hợp với mức chính thống trên thị trường

Author: SSESSMENTS

Theo một thương nhân Việt Nam, một nhà sản xuất polypropylene (PP) của Việt Nam đã điều chỉnh giá bán trong nước để phù hợp với mặt bằng chung trên ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on September 28, 2021 12:40 PM (GMT+8)
Last Updated on September 28, 2021 12:40 PM (GMT+8)