Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: giá polyetylen terephthalate (PET) của Trung Quốc trong tuần bắt đầu từ ngày 8 tháng 5

Author: SSESSMENTS

Ưu đãi Polyethylene Terephthalate (PET) tại Trung Quốc được điều chỉnh phù hợp với những thay đổi đáng kể về giá monome Giá chào Chai PET trong nước được điều ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PET,Vietnamese,Weekly

Published on May 10, 2023 4:00 PM (GMT+8)
Last Updated on May 10, 2023 4:00 PM (GMT+8)