Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AnalysisSSESSMENTS: Phân tích chi tiết về tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp, nhu cầu về polyme ở Việt Nam

Author: SSESSMENTS

Tóm tắt: • Một trường hợp mới được xác nhận tại Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 7, đánh dấu sự bắt đầu của làn sóng COVID thứ hai • ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Chemicals,All Plastics,All Products,Analysis,Asia Pacific,PE,PET,PP,PVC,SEA,Styrenics,Vietnam,Vietnamese

Published on August 18, 2020 11:05 AM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2020 3:16 PM (GMT+8)