Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá PVC Việt Nam tuần bắt đầu từ ngày 22/5

Author: SSESSMENTS

Người mua Polyvinyl Clorua (PVC) tại Việt Nam đang chờ đợi các ưu đãi mới trong nước trước khi mua các lô hàng vận chuyển trong tháng Sáu Giá PVC ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PVC,SEA,Vietnam,Vietnamese,Weekly

Published on May 24, 2023 6:26 PM (GMT+8)
Last Updated on May 24, 2023 6:26 PM (GMT+8)