Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Điểm nổi bật của thị trường polyvinyl clorua (PVC) toàn cầu: điều gì đang xảy ra vào tuần 20, ngày 15-18 tháng 5 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Băng-la-đét Giá chào nhập khẩu đối với hàng hóa polyvinyl clorua (PVC) có xuất xứ từ Đài Loan vẫn ổn định so với tuần trước, trong khoảng USD790-800/tấn trên LC ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Asia Pacific,Bangladesh,Central and East Europe,China,Europe,ISC,India,Indonesia,Malaysia,NEA,News,PVC,Pakistan,Philippines,SEA,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on May 18, 2023 12:06 PM (GMT+8)
Last Updated on May 18, 2023 12:06 PM (GMT+8)