Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: chào giá nhập khẩu polyvinyl clorua (PVC) từ Trung Quốc về Việt Nam được dự đoán sẽ phá vỡ ngưỡng dưới 700 USD

Author: SSESSMENTS

Một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa cuối cùng của Việt Nam bày tỏ mong muốn SSESSMENTS.COM rằng giá chào polyvinyl clorua (PVC) nhập khẩu có nguồn gốc từ ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PVC,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on May 26, 2023 4:57 PM (GMT+8)
Last Updated on May 26, 2023 4:57 PM (GMT+8)