Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) của Trung Quốc giảm giá thêm sau khi điều chỉnh các ưu đãi tại địa phương, nhưng phản hồi vẫn không thuận lợi

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) của Trung Quốc giảm giá thêm sau khi điều chỉnh các ưu đãi địa phương, nhưng phản hồi vẫn không thuận lợi. Như ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PVC,Vietnamese

Published on May 17, 2023 4:19 PM (GMT+8)
Last Updated on May 17, 2023 4:19 PM (GMT+8)