Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) hàng đầu của Đài Loan có thể công bố giá chào hàng tháng 6 sau APIC, xem xét cắt giảm sản lượng

Author: SSESSMENTS

Theo liên hệ của SSESSMENTS.COM , nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) hàng đầu của Đài Loan cho biết nhà sản xuất này có thể công bố các chào hàng ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Asia Pacific,China,ISC,India,NEA,News,PVC,SEA,Vietnamese

Published on May 12, 2023 5:49 PM (GMT+8)
Last Updated on May 12, 2023 5:49 PM (GMT+8)