Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Tháng 6 lô hàng polyvinyl clorua (PVC) chào hàng từ Nhật Bản và Thái Lan xuất hiện tại Việt Nam ở mức tương tự

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất sản phẩm nhựa cuối cùng tại Việt Nam thông tin SSESSMENTS.COM rằng các giá chào hàng polyvinyl clorua (PVC) trong tháng 6 từ Nhật Bản và ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Japan,NEA,News,PVC,SEA,Thailand,Vietnam,Vietnamese

Published on May 23, 2023 5:06 PM (GMT+8)
Last Updated on May 23, 2023 5:06 PM (GMT+8)