Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thị trường Indonesia nổi bật: Polypropylene (PP) trong nước và nhập khẩu, 20-21 tháng 9

Author: SSESSMENTS

Đánh giá về Indonesia PP Homo Raffia Market Xuất xứ Trung Đông $ 1,220-1,240 / tấn Xuất xứ Đông Nam Á $ 1,290 / tấn Nhận xét của những người ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Freemium,Indonesia,News,PP,SEA,Vietnamese

Published on September 21, 2021 4:00 PM (GMT+8)
Last Updated on September 21, 2021 4:00 PM (GMT+8)