Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thương nhân Việt Nam Bán hết Lô hàng Tháng 9 Phân bổ lô hàng Polypropylene (PP) từ nhà sản xuất Hàn Quốc

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân có trụ sở tại Việt Nam đã bán hết lô hàng được phân bổ trong tháng 9 cho hàng hóa polypropylene (PP) từ một nhà sản xuất ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on September 21, 2021 1:20 PM (GMT+8)
Last Updated on September 21, 2021 1:20 PM (GMT+8)