Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: giá polyetylen terephthalate (PET) của Trung Quốc trong tuần bắt đầu từ ngày 15 tháng 5

Author: SSESSMENTS

Nhu cầu Polyethylene Terephthalate (PET) ở Trung Quốc không mạnh như mong đợi, các ưu đãi địa phương kéo dài xu hướng giảm Giá chào Chai PET trong nước giảm ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PET,Vietnamese,Weekly

Published on May 17, 2023 1:46 PM (GMT+8)
Last Updated on May 17, 2023 1:46 PM (GMT+8)