Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá Polypropylene (PP) Bangladesh Tuần bắt đầu từ ngày 27 tháng 9

Author: SSESSMENTS

Thị trường Polypropylene (PP) ở Bangladesh vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện Tuần này, không có sản phẩm polypropylene (PP) nhập khẩu mới nào cho thị trường Bangladesh ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Bangladesh,ISC,PP,Vietnamese,Weekly

Published on September 30, 2021 7:40 PM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 7:40 PM (GMT+8)