Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá PVC (PVC) Việt Nam tuần bắt đầu từ ngày 17/7

Author: SSESSMENTS

Một số chào hàng Polyvinyl Clorua (PVC) nhập khẩu vào Việt Nam được cho là quá cao, nhu cầu tiếp tục xu hướng giảm Nhập khẩu polyvinyl clorua (PVC) chào ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PVC,SEA,Vietnam,Vietnamese,Weekly

Published on July 19, 2023 6:28 PM (GMT+8)
Last Updated on July 19, 2023 6:28 PM (GMT+8)