Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá PVC Việt Nam tuần bắt đầu từ ngày 24/7

Author: SSESSMENTS

Chào giá Polyvinyl Clorua (PVC) trong nước tại Việt Nam Sau khi điều chỉnh, nhu cầu vẫn không thay đổi Địa phương polyvinyl clorua (PVC) giá chào thay đổi 1.000.000-2.000.000 ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PVC,SEA,Vietnam,Vietnamese,Weekly

Published on July 26, 2023 3:15 PM (GMT+8)
Last Updated on July 26, 2023 3:15 PM (GMT+8)