Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Tuần giá Polypropylene (PP) của Úc và New Zealand Bắt đầu từ ngày 27 tháng 9

Author: SSESSMENTS

Thị trường Polypropylene (PP) của Úc phải đối mặt với áp lực tăng hơn nữa do giá cước vận chuyển đường biển cao chót vót Thị trường nhập khẩu vẫn ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Australia,PP,Vietnamese,Weekly

Published on September 30, 2021 6:00 PM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 7:49 PM (GMT+8)