Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà giao dịch Úc đã chia sẻ những thay đổi về ưu đãi nhập khẩu polypropylene (PP) từ Đông Nam Á, tâm lý không bị ảnh hưởng bởi các thị trường tăng giá khác

Author: SSESSMENTS

Một nhà giao dịch có trụ sở tại Úc đã chia sẻ với SSESSMENTS.COM rằng giá nhập khẩu polypropylene (PP) từ Đông Nam Á xuất hiện với sự điều chỉnh. ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Australia,China,NEA,News,PP,SEA,Vietnamese

Published on October 1, 2021 7:58 PM (GMT+8)
Last Updated on October 1, 2021 7:58 PM (GMT+8)