Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Tuần giá Polypropylene (PP) Thái Lan Bắt đầu từ ngày 20 tháng 9

Author: SSESSMENTS

Sản phẩm Polypropylene (PP) trong nước và xuất khẩu mang lại chỗ đứng vững chắc để duy trì xu hướng trước đó Cung cấp polypropylene (PP) địa phương được ghi ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PP,SEA,Thailand,Vietnamese,Weekly

Published on September 22, 2021 1:37 PM (GMT+8)
Last Updated on September 22, 2021 1:37 PM (GMT+8)