Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Tuần giá Polypropylene (PP) Thái Lan Bắt đầu từ ngày 27 tháng 9

Author: SSESSMENTS

Bất chấp nhu cầu không được hỗ trợ, các chào hàng Polypropylene (PP) địa phương ở Thái Lan vẫn tiếp tục hướng về phía Bắc Có ba yếu tố dẫn ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PP,SEA,Thailand,Vietnamese,Weekly

Published on September 29, 2021 4:33 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 4:33 PM (GMT+8)