Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thương nhân Thái Lan dự đoán một đợt điều chỉnh giá khác đối với ưu đãi Polypropylene (PP) địa phương

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân địa phương ở Thái Lan đã lên tiếng SSESSMENTS.COM rằng phần lớn người mua ở thị trường trong nước có thể ngừng hoạt động mua do các ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,SEA,Thailand,Vietnamese

Published on September 29, 2021 10:58 AM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 10:58 AM (GMT+8)