Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Biến động giá kỳ hạn đã khuấy động giá chào bán polyetylen (PE) nội địa của Trung Quốc, thương nhân không quan tâm đến việc lấy hàng nhập khẩu vì một số lý do

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân có trụ sở tại Trung Quốc thông báo SSESSMENTS.COM rằng biến động giá tương lai đã khuấy động các nguồn cung cấp polyetylen (PE) trong nước. Như ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Middle East,NEA,News,PE,Saudi Arabia,Vietnamese

Published on February 8, 2023 5:17 PM (GMT+8)
Last Updated on February 8, 2023 5:17 PM (GMT+8)