Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Giá chào hàng polyetylen (PE) nhập khẩu mới từ nhà sản xuất Đài Loan sang Trung Quốc được điều chỉnh đáng chú ý, được cho là không thể chấp nhận được

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Trung Quốc thông báo SSESSMENTS.COM rằng giá nhập khẩu polyetylen (PE) mới từ một nhà sản xuất Đài Loan đến nước này đã có một sự điều ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PE,Taiwan,Vietnamese

Published on February 8, 2023 11:35 AM (GMT+8)
Last Updated on February 8, 2023 11:35 AM (GMT+8)