Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất Polypropylene (PP) Thái Lan đã công bố các ưu đãi mới tại địa phương có điều chỉnh để phù hợp với chiến lược định giá của các nhà sản xuất khác, Thương nhân địa phương nói về mức độ chấp nhận của người mua

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân địa phương đã thông báo SSESSMENTS.COM rằng một nhà sản xuất polypropylene (PP) của Thái Lan đã công bố các đề nghị mới trong nước với sự ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,SEA,Thailand,Vietnamese

Published on September 22, 2021 7:57 PM (GMT+8)
Last Updated on September 22, 2021 7:57 PM (GMT+8)