Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất Ấn Độ đã nhận được yêu cầu đối với hàng hóa bằng Polypropylene (PP) từ Hoa Kỳ và Nam Mỹ, miễn cưỡng đưa ra đề nghị với mức độ chấp nhận của người mua thấp

Author: SSESSMENTS

Nhà sản xuất hóa dầu hàng đầu của Ấn Độ tiết lộ với SSESSMENTS.COM về việc nhận các yêu cầu đối với hàng hóa polypropylene (PP) từ Hoa Kỳ và ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Americas,Asia Pacific,ISC,India,Latin America,News,PP,US,Vietnamese

Published on September 29, 2021 12:57 PM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2021 12:57 PM (GMT+8)