Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thương nhân Việt Nam: Chào hàng Polypropylene (PP) trong nước và nhập khẩu trên thị trường được chuyển song song, Phân bổ giao hàng trong tháng 10 từ nhà sản xuất trong nước Gần như đã bán hết

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Việt Nam thông báo SSESSMENTS.COM cung cấp polypropylene (PP) nội địa và nhập khẩu trong nước đã di chuyển song song với nhau. Tuần này, giá chào ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on September 21, 2021 7:11 PM (GMT+8)
Last Updated on September 21, 2021 7:11 PM (GMT+8)